Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave 

Artikel  1 - Identiteit van de verkoper 

Artikel  2 - Toepasselijkheid

Artikel  3 - Het aanbod en jouw bestelling

Artikel  4 - Herroepingsrecht

Artikel  5 - De prijs

Artikel  6 - Betaling

Artikel  7 - Conformiteit en garantie

Artikel  8 - Levering en uitvoering

Artikel  9 - Overmacht

Artikel10 - Intellectuele eigendom

Artikel11 - Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1 - identiteit van de verkoper 

Jolie d'Or

Aldestraat 17

3500 Hasselt 

België

E-mailadres: jolien_cochet@hotmail.com

BTW: BE0786 224 887

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 - Het aanbod en jouw bestelling

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een item dus niet langer voorradig is, is de verkoper hierdoor niet gebonden. 
 3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 6. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Bevestig je je bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.
 7. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Jolie d'Or bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om goederen te retourneren. Het retourneren van je bestelling is op eigen kosten. Binnen een termijn van tien werkdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug naar dezelfde rekening waarmee je hebt betaald bij het plaatsen van je bestelling.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van de consument;
 3. De ondernemer wacht met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen.
 4. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn, ook dient het prijsetiket nog bevestigd te zijn aan het item. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat.

 5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
 6. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 •  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 5 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Jolie d'Or te mogen claimen of te veronderstellen.
 3. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  

Artikel 6 - Betaling 

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. De ondernemer biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina Betaalmethoden.


Artikel 7 - Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. 

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Jolie d'Or kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in vijf werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Een mogelijke vertraging wegens drukte kan zich voordoen. 
 3. Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. 
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn voor onze rekening. 
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, etc … zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@joliedor.com
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.